Samen Bidden in de Stille Week

 

Wat was het goed en fijn om met zoveel bidders verbonden te zijn in de “Stille Week”. Op onderstaand rooster kun je dit nog eens terugzien. Hartelijk dank, iedereen die hier aan mee heeft willen doen.

Gebedsrooster voor de Stille Week

 

Een aantal christenen en voorgangers uit diverse kerken in onze stad had, in navolging van christenen in Veenendaal, het initiatief genomen om in deze bijzondere en moeilijke tijd ook in Leeuwarden gedurende de Stille Week samen te bidden. Fysiek konden we niet samen komen, maar wat ons wel  verbond was de “gebeds-estafette” die we hier startten.

Hieronder kun je nog lezen wat en hoe we samen baden..

 

 

Wij geloven in de kracht van gebed en willen dit op deze manier eenparig en continue doen. En iedereen kan meedoen !

 

We willen allereerst God bedanken voor alle mooie en hartverwarmende initiatieven die zijn ontstaan, in en vanuit allerlei kerken en organisaties, ook in onze eigen stad. Stuk voor stuk hoopbrengend en verbindend ! Juist waar we het állemaal, gelovig en niet-gelovig, moeilijk hebben, is het zó mooi om te zien hoe we onze “handen naar elkaar uitstrekken” en hoe God ons helpt om ons niet op te sluiten met onze eigen zorgen en angsten, maar om ook ópen te staan voor elkaars noden en lasten. En hoe we daardoor tot een zegen kunnen zijn voor álle mensen in onze stad.

 

Natuurlijk komen we ook bij God met onze vragen, noden en smekingen.

 

In Jesaja 62 vers 6 en 7 wordt gesproken over wachters die op de muren van Jeruzalem gezet zijn. Deze wachters zullen niet zwijgen. Zij doen een beroep op de Heer en gunnen zichzelf geen rust maar in hun aanhoudend roepen ook God niet.

 

Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.

Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.

U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust,

Ja, geef Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft

En gesteld heeft tot een lof op aarde (HSV)

 

Wij willen samen als wachters in onze stad gaan staan en God aanroepen dat deze coronaplaag mag wijken van onze aarde. Het Oude Testament kent tal van voorbeelden waarin God ingreep in de situatie en ook in het Nieuwe Testament staan verhalen van hoe God situaties omkeert ten goede. Laten we eenparig onze stem verheffen en Hem bidden om hulp en genezing.

 

Hier vindt je de link voor het gebedsrooster van deze Gebedsweek :

Gebedsrooster voor de Stille Week

 

Je kunt je opgeven om thuis een uur daarvan in te vullen, alleen of samen met anderen. Want natuurlijk kun je ook samen met huisgenoten of via bijv. Zoom met een aantal anderen bidden ! En uiteraard mogen er gerust meer bidders op dezelfde tijdstippen, dat is geen enkel probleem !

Het rooster wordt steeds bijgewerkt, waarbij alleen de voornaam (of initiaal, geef zelf aan wat je het prettigst vindt) wordt vermeld van degene(n) die zich voor dat uur heeft(hebben) opgegeven.

Opgeven kan via: gebed058@gmail.com , en geef dan aan welk uur (meerdere uren mag uiteraard ook) je voor je rekening wilt nemen.

En wat geweldig dat zovelen zich opgeven, vanuit allerlei kerken en gemeenten !!!

 

                                               ***************************************

 

Hier volgt nu een mogelijkheid hoe je het uur in kunt vullen, maar uiteraard kun je het uur ook helemaal op je eigen manier invullen!

 

Gebedsuur:

Lofprijzing

Start met het luisteren of meezingen van Opwekking 481 https://www.youtube.com/watch?v=RrV8UdoPWBs

 

Lees Psalm 46

God is voor ons een veilige schuilplaats

Een betrouwbare hulp in de nood

Dank God voor zijn trouw en almacht.

 

“Woorden van Waarde: Psalm 46”:

https://www.youtube.com/watch?v=AqvZmIaMgL8&feature=youtu.be

 

De cd Woorden van Waarde is een echte aanrader, hier worden letterlijk Bijbel teksten gezongen. Een aanrader als je Bijbelwoorden uit je hoofd wil leren. Op Spotify staat de hele cd van hen. Woorden van waarde deel 1

 

Voorbede

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9 NBV)

 

Lees deze tekst een paar keer. Welk woord valt je op, waar zegt de Heer wat tegen jou. Overdenk dit woord. En bedenk wat God tegen jou wil zeggen.

 

Voorbede is: God vragen iets te doen voor andere mensen. In gebed kunnen we overal komen. Geen plek is verborgen voor Gods Geest en Gods invloed strekt zich uit over het hele heelal.

 

Advies: je kunt de hele lijst nemen, maar ook bijvoorbeeld bepaalde aspecten die afgewisseld kunnen worden met de andere uren van gebed die je misschien ook nog in de week gepland hebt.

En natuurlijk mag je ook voor jezelf bidden  en voor je gezin, familie, vrienden, buren !

 

Wij bidden voor:

 

De mensen die thuis ziek zijn, door corona of iets anders waardoor ze kwetsbaar zijn

 

Mensen die angstig zijn

 

Mensen in tehuizen en gevangenissen die geen bezoek mogen ontvangen

 

Vele duizenden werknemers en werkgevers in allerlei sectoren die zeer zware tijden in het verschiet zien of het zelfs niet kunnen bolwerken en failliet zullen gaan of al gegaan zijn.

 

Huisartsen en hun medewerkers.

(Noem ook de namen van jouw huisartsenpost en hun assistenten).

 

Hulpverleners in de zorg

Bescherming

Uithouding

Geduld

Kracht

 

Lied: Zegen hen..

 

Zegen hen Algoede,

neem hen in Uw hoede

en verhef Uw aangezicht,

over hen en geef hun licht.

 

Stort, op onze bede,

in hun hart Uw vrede,

en vervul hen met de kracht,

van Uw Geest bij dag en nacht.

 

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen,

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, Uw naam ter eer.

 

“Zegen ons algoede” https://youtu.be/bLHMiByBIdE

 

Politie en ordebewakers

(Noem ook namen van hen die je misschien persoonlijk kent)

 

Onderscheid

Geduld

Uithoudingsvermogen

 

Hulpverleners in de zorg

(Noem ook de namen van hen die je persoonlijk kent)

 

Bescherming

Wijsheid

Geduld

Kracht

Zij mogen weinig tot geen fysiek aanraking hebben met hun cliënten

 

 

Bescherming is er bij de Heer

Beschutting voor de nacht

Hij is een toevlucht en een burcht

Houdt over ons de wacht

 

De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt

brengt ons in veiligheid

zijn vleugels spreidt Hij om ons heen

Hij geeft geborgenheid.

 

Al is er moeite en verdriet

al doet het leven pijn

de Allerhoogste is een schild

Hij zal er voor ons zijn.

 

Zijn engelen waken over ons

God laat ons niet alleen

waar wij ook zijn, Hij is nabij

beschermend om ons heen

 

En roept een mens, hij vindt gehoor

God is er in zijn nood

ons leven wordt door Hem verhoogd

is sterker dan de dood

 

“Bescherming is er bij de Heer”  https://www.youtube.com/watch?v=11dGdRF4d_k&feature=youtu.be

 

Personeel in Ziekenhuis MCL

(Noem de namen van de mensen die je kent en daar werken.)

 

We bidden voor:

 

Doktoren

Verpleging

Ambulancepersoneel

Eerste hulp

Patiënten

 

“Ik zal er zijn”  https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg&feature=youtu.be

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

Kerken in Leeuwarden

 

Bid voor de predikant/voorganger van jouw gemeente

 

Voorbede voor online diensten

Live-pastoraat ontbreekt in veel gevallen

Eenzaamheid van geloofsgenoten/gebed

Kracht om in deze crisistijd een levende getuigen te zijn

 

Ondernemers in Leeuwarden

(Noem de namen die je kent. Voor sommigen staat hun bedrijf van de ene op de ander dag stil.)

 

Creativiteit

Hoop

Moed

 

Gezinnen met kinderen

Hun leven is totaal veranderd. Ze zijn op elkaar aangewezen.

 

Geduld

Flexibiliteit

Rust

Liefde

Noem de namen van de gezinnen die je kent

 

Ouders met gehandicapte kinderen die niet naar opvang kunnen en nu continuzorg hebben

Kinderen en vrouwen in zeer onveilige thuissituaties, die te maken hebben met huiselijk geweld

Relaties die onder spanning komen te staan

 

Proclamatie: Psalm 136

 

Zijn trouw duurt eeuwig!

 

Plaatselijke overheid

 

De voorbede uit 1 Timotheüs 2: 1-3

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, ​gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker.

 

Bid voor onze burgemeester, wethouders en de gemeenteraad

(Noem de namen die je kent van bestuurders)

 

Directie en leerkrachten van scholen

Noem de scholen in jouw buurt en namen van leerkrachten die je kent.

Zij zitten in een ongewone situatie en moeten eindeloos improviseren.

 

“verberg mij nu “ https://www.youtube.com/watch?v=reyJnrOhSQI&feature=youtu.be

 

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer

Houd mij vast In Uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont

Zweef ik met U hoog boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil; U bent mijn God!

 

vind rust mijn ziel in God alleen

ken Zijn kracht vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont

zweef ik met U hoog boven de storm

Vader, U bent sterker dan de vloed

dan word ik stil; U bent mijn God!

 

Nederland en de regering en parlement

 

Wat een enorme verantwoordelijkheden dragen ze en welke ingrijpende beslissingen moeten ze nemen

 

Bid om wijsheid voor het kabinet.

Deze namen zijn vaak in beeld:

 

Mark Rutte

Hugo de Jonge

Fred Grappehaus

Wopke Hoekstra

Arie Slob

Martin van Rijn

 

Instituten die dag en nacht werken om het vaccin te vinden.

 

“Ooit komt er een dag” https://www.youtube.com/watch?v=y39KDqBa14g&feature=youtu.be

 

Zegenbede

 

Lees psalm 67

 

Welk vers spreekt je in het bijzonder aan.

Leer dit vers eens uit je hoofd en draag het als een stil gebed vandaag met je mee. Bid dat door dit alles heen mensen God zullen zoeken en vinden.

 

Tot slot

 

Wat een voorrecht dat we zo met elkaar verbonden zijn in gebed. Geef dit initiatief door zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meebidden.