Stadsgebed in 2020

Elke eerste woensdagavond van de maand, van 20.00u - 21.30u, wordt er in Stadsklooster Jabixhus gebeden voor onze stad. Iedereen is van harte welkom !!

Op de eerste woensdag van 2020, Nieuwjaarsdag, begonnen we het jaar met een bemoedigende avond, tijdens de “Dag van gebed & aanbidding”.

Enkele ‘indrukken’ en gedachten die de aanwezige bidders die avond ontvingen en die we het hele jaar mogen ‘meenemen’ :

 

- een urgentie voor herstel van het recht in de stad. Niet alleen politiek, maar ook in het terugwinnen van de Christelijke waarden. Door aanhoudend gebed en proclamatie van Gods Woord over de stad zal Gods Geest doorbreken als een krachtige waterstroom en Zijn Licht doorbreken op de meest duistere plekken. Het gebeurt niet binnen de kerkmuren, maar juist op die duistere plekken waar de gemeente, de ecclesia, gaat groeien, als christenen gezamenlijk in eenheid Gods Liefde laten zien.

 

- De beloften van God uit Zijn Woord over de stad uitspreken. Dat we de stad mogen herinneren aan de beloften die God voor ons allemaal heeft.

“Ik moest ook denken aan Job 33:4 de adem van de Almachtige doet mij leven.”

 

- “Mijn ecclesia: de veelkleurige gemeenschappen van Gods kinderen in Leeuwarden.”

Plekken waar Gods woord gedeeld wordt en liederen gezongen. Wordt zichtbaar, kom naar buiten. Deel onderling en niet alleen in je eigen bubbel.

 

- Verder 2 Kron 7:13,14:

‘Het kan gebeuren dat Ik het volk straf. Dan laat Ik het niet regenen, of Ik laat een sprinkhanenplaag komen, of Ik laat de pest uitbreken. Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land. Ik zal altijd op deze plaats letten en altijd luisteren naar de gebeden die hier worden gebeden.’

 

- Wat mij raakt is het geluid van Jonathan Cahn: “Ogen open voor de tijdgeest. Niet helemaal 2020 maar wel scherp en wakker.”  

 

- Ezechiël 3:4-8 en 20

Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden. Want gij wordt niet gezonden tot een volk met een onbegrijpelijke spraak en zware tongval, maar tot het huis Israëls; niet tot vele volken met een onbegrijpelijke spraak en zware tongval, wier woorden gij niet verstaat. Indien Ik u tot hen zond, zij zouden naar u luisteren. Maar het huis Israëls zal naar u niet willen luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want het gehele huis Israëls heeft een hard voorhoofd en een stug hart. Zie, Ik maak uw gezicht even hard als het hunne, en uw voorhoofd even hard als het hunne.

 

En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.